Monday, October 6, 2008

Syarat Pembiayaan al-Mudharabah

Antara syarat-syarat perlaksanaan pembiayaan konsep Mudharabah adalah pertama, modal yang diberikan adalah dalam bentuk sejumlah wang tunai yang telah ditetapkan dan mesti dibayar secara tunai sebelum projek dijalankan. Kedua, pemodal mestilah telah dewasa, berfikiran waras, bersedia menyediakan modalnya kepada pengusaha mengikut jumlah yang dipersetujui. Pemodal tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam pengurusan projek tetapi boleh mengawasi dan membuat pemantauan. Ketiga, pengusaha mestilah telah dewasa, berfikiran waras dan boleh menguruskan kerjanya. Keempat, bidang perniagaan adalah tidak terbatas kepada sesuatu jenis dan satu jangkamasa sahaja asalkan ianya halal di sisi syarak. Kelima, kadar keuntungan bersih mestilah diketahui dan dibahagikan di antara pemodal dan pengusaha mengikut nisbah yang dipersetujui dalam satu perjanjian. Keuntungan bersih adalah bersamaan dengan jumlah jualan mudharabah ditolak dengan jumlah perbelanjaan bagi kos-kos yang terlibat dalam pengendalian projek (Mohd Azmi Omar, 1991).

1 comment:

MOHAMAD SALLEH ABDULLAH said...

Hai bila nak update ni. Nanti prof tengok nanti ha